• GTM 2017 – DZT – Information Counter
  GTM 2017 – DZT – Information Counter ©DZT/Granitzky
 • GTM 2017 – Workshop
  GTM 2017 – Workshop ©DZT/Granitzky
 • GTM 2017 – Exchange with international buyers
  GTM 2017 – Exchange with international buyers ©DZT/Granitzky
 • GTM 2017 – Workshop
  GTM 2017 – Workshop ©DZT/Granitzky
 • GTM 2017 – Workshop
  GTM 2017 – Workshop ©DZT/Granitzky
 • GTM 2017 – Evening event
  GTM 2017 – Evening event ©DZT/Granitzky

联系方式和联络人

China / Beijing

Zheng Liu

China / Hong Kong

Katrin Yeung

Warnung Expo Guide!Last updated: 2018-3-12