Themes
  • OUTLETCITY METZINGEN GmbH
    OUTLETCITY METZINGEN GmbH ©OUTLETCITY METZINGEN GmbH
  • Friedrichstadt-Palast Outside View
    Friedrichstadt-Palast Outside View ©Götz Schleser
  • MEISSEN
    MEISSEN ©MEISSEN

German Society of Tourism Research (DGT)

Further information and contact:
Deutsche Gesellschaft für Tourismuswissenschaft e.V. (DGT)
c/o Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt
Lehrstuhl Tourismus
Pater-Philipp-Jeningen-Platz 2
85072 Eichstätt

Tel.: +49 (0)8421 931 186
Fax: +49 (0)8421 932 186