Luther 2017

500 years since the Reformation

סוף ימי הביניים: בין שקיעה לפריחה מחודשת

1483 עד 1546: עובדות חייו של מרטין לותר והרבה מעבר לכך: זו התקופה שבו העולם גילה את עצמו מחדש, עשרות שנים של גילויים אדירים - המעבר מימי הביניים לעת החדשה.

בשום תקופה אחרת לא היו האנשים אדוקים כל כך ויראי שמיים, מבוהלים ומעונים כל כך משטנים, שדים וביעותים כמו בשלהי ימי הביניים. פחד ודאגה שלטו בקיום הארצי, מגפות ואסונות הבטיחו את סופו המיידי של העולם, שנראה היה כממשמש ובא כאשר בשנת 1520 איימו הטורקים על וינה תחת הנהגתו של סולימן המפואר. ובכל זאת הרנסאנס הוא תקופה של תנופה כלכלית, תרבותית ומדעית; ממציאים, חוקרים וכובשים יצרו מבט חדש על העולם, שנהיה גדול יותר לאחר גילוי אמריקה. סערת ההתפתחות בתחומי הגיאוגרפיה, המיפוי והניווט אפשרה את מסעות הגילוי הגדולים של הימים ההם. סחורות יקרות הגיעו לאירופה בנתיבי הסחר החדשים, ורווחתן של הערים שהתפרנסו ממסחר גאתה. הדפוס הומצא כמה עשרות שנים קודם לכן, ולותר ידע בדיוק: "למילה המודפסת יש כוח". הומניסטים דוגמת ארסמוס מרוטרדם הציגו את האדם כאינדיבידואל במרכז תורתם, ואומנים דוגמת טיציאן, דה וינצי', ברויגל או דירר, הסתמכו על העת העתיקה וניסו לתאר במדויק את האדם וסביבתו. שעוני הכיס הראשונים הומצאו וניקולאוס קופרניקוס הסביר בשנת 1543, עוד בימי חייו של לותר, שהשמש היא מרכז היקום, ובכך הוביל את חילוף הפרדיגמות הגדול של האלף. לותר כלל לא הסכים עם הכרה זו, הוא רטן ש"השוטה הזה מנסה להפוך את כל אמנות האסטרונומיה". העובדה שבמקרה זה הוא טעה אינה משנה דבריו מהשגיו של לותר, שפרץ את הדרך למהפכה באמונה וברוח. חיבור משנת 1516 של כרונולוג בן העת ההיא מוכיח שהתקופה בשלה, שהביקורת על התנהלותם של אנשי הדת נעשתה רמה יותר ויותר בכל המדינה, מאחר שקרדינלים, בישופים, כמרים ונזירים הטיפו למים ושתו יין: "רבים, רבים ממתינים לאיש הנכון שיפתח את הפה נגד רומא". הוא צדק: מנקודה זו ואילך עברה שנה אחת בלבד עד למסמור תזות ויטנברג של לותר.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: